DSPS là gì? Nghĩa của từ dsps

DSPS là gì?

DSPS“Decessit sine prole superstite” trong tiếng Anh.

DSPS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DSPS“Decessit sine prole superstite”.

Decessit sine prole superstite: Decessit sine prole superstite.
tiếng Latinh, "chết mà không tồn tại vấn đề".

Giải thích ý nghĩa của DSPS

DSPS có nghĩa “Decessit sine prole superstite”, dịch sang tiếng Việt là “Decessit sine prole superstite”.