ĐSQ là gì? Nghĩa của từ đsq

ĐSQ là gì?

ĐSQ“Đại sứ quán” trong tiếng Việt.

ĐSQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐSQ“Đại sứ quán”.

Đại sứ quán.

Giải thích ý nghĩa của ĐSQ

ĐSQ có nghĩa “Đại sứ quán” trong tiếng Việt.