DSVP là gì? Nghĩa của từ dsvp

DSVP là gì?

DSVP“D.s.v.p. decessit sine vitae patria” trong tiếng Anh.

DSVP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DSVP“D.s.v.p. decessit sine vitae patria”.

D.s.v.p. decessit sine vitae patria: Dsvp decessit sine vitae patria.
tiếng Latinh, "chết trong đời cha".

Giải thích ý nghĩa của DSVP

DSVP có nghĩa “D.s.v.p. decessit sine vitae patria”, dịch sang tiếng Việt là “Dsvp decessit sine vitae patria”.