DT là gì? Nghĩa của từ dt

DT là gì?

DT“Dự tuyển” trong tiếng Việt.

DT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DT“Dự tuyển”.

Dự tuyển.

Giải thích ý nghĩa của DT

DT có nghĩa “Dự tuyển” trong tiếng Việt.