ĐT là gì? Nghĩa của từ đt

ĐT là gì?

ĐT“Đào tạo” trong tiếng Việt.

ĐT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐT“Đào tạo”.

Đào tạo.

Giải thích ý nghĩa của ĐT

ĐT có nghĩa “Đào tạo” trong tiếng Việt.