ĐTA là gì? Nghĩa của từ đta

ĐTA là gì?

ĐTA“Đồng tính ái” trong tiếng Việt.

ĐTA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐTA“Đồng tính ái”.

Đồng tính ái.

Giải thích ý nghĩa của ĐTA

ĐTA có nghĩa “Đồng tính ái” trong tiếng Việt.