ĐTB là gì? Nghĩa của từ đtb

ĐTB là gì?

ĐTB“Điểm trung bình” trong tiếng Việt.

ĐTB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐTB“Điểm trung bình”.

Điểm trung bình.

Giải thích ý nghĩa của ĐTB

ĐTB có nghĩa “Điểm trung bình” trong tiếng Việt.