ĐTDĐ là gì? Nghĩa của từ đtdđ

ĐTDĐ là gì?

ĐTDĐ“Điện thoại di động” trong tiếng Việt.

ĐTDĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐTDĐ“Điện thoại di động”.

Điện thoại di động.

Giải thích ý nghĩa của ĐTDĐ

ĐTDĐ có nghĩa “Điện thoại di động” trong tiếng Việt.