DTED là gì? Nghĩa của từ dted

DTED là gì?

DTED“Digital Terrain Elevation Data” trong tiếng Anh.

DTED là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DTED“Digital Terrain Elevation Data”.

Digital Terrain Elevation Data: Dữ liệu về độ cao địa hình kỹ thuật số.

Giải thích ý nghĩa của DTED

DTED có nghĩa “Digital Terrain Elevation Data”, dịch sang tiếng Việt là “Dữ liệu về độ cao địa hình kỹ thuật số”.