DTH là gì? Nghĩa của từ dth

DTH là gì?

DTH“Dễ thương” trong tiếng Việt, “Direct To Home” trong tiếng Anh.

DTH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DTH“Dễ thương”, “Direct To Home”.

Dễ thương.
Dùng khen ngợi ai đó, vật/điều gì đó khiến người khác bị hấp dẫn.

Direct To Home: Trực tiếp đến nhà.
Tên một dịch vụ cung cấp chương trình truyền hình.

Một số kiểu DTH viết tắt khác:

Doctor of Theology: Tiến sĩ thần học.
Chứng chỉ, bằng cấp của nghành học thần học, đôi khi được viết thành: DTh, DTheol, Th.D., hoặc Dr. theol.

Down-the-hole drill: Máy khoan lỗ.

Dekatherm.
Đơn vị nhiệt, ký hiệu "dth".

The Daily Tar Heel.
Tên tờ báo sinh viên của Đại học Bắc Carolina, Hoa Kỳ.

Delayed Type Hypersensitivity,: Quá mẫn loại chậm.

Giải thích ý nghĩa của DTH

VIỆT NGỮ.

DTH có nghĩa “Dễ thương” trong tiếng Việt.

Từ này là dùng để khen ngợi về mặt tính cách, hoặc vẻ bề ngoài của người nào đó. Hoặc, cũng có thể đề cập đến cứ thứ gì khác chẳng hạn như: con vật, đồ vật, hành động...

NGOẠI NGỮ.

DTH có nghĩa “Direct To Home”, dịch sang tiếng Việt là “Trực tiếp đến nhà”.

Từ này là thuật ngữ đề cập đến dịch vụ phát thanh truyền hình, thông qua vệ tinh truyền thông trực tiếp.