DTHT là gì? Nghĩa của từ dtht

DTHT là gì?

DTHT“Dạy thêm học thêm” trong tiếng Việt.

DTHT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DTHT“Dạy thêm học thêm”.

Dạy thêm học thêm.

Giải thích ý nghĩa của DTHT

DTHT có nghĩa “Dạy thêm học thêm” trong tiếng Việt.