ĐTHVN là gì? Nghĩa của từ đthvn

ĐTHVN là gì?

ĐTHVN“Đài truyền hình Việt Nam” trong tiếng Việt.

ĐTHVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐTHVN“Đài truyền hình Việt Nam”.

Đài truyền hình Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của ĐTHVN

ĐTHVN có nghĩa “Đài truyền hình Việt Nam” trong tiếng Việt.