DTI là gì? Nghĩa của từ dti

DTI là gì?

DTI“UK Department of Trade and Industry” trong tiếng Anh.

DTI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DTI“UK Department of Trade and Industry”.

UK Department of Trade and Industry: Bộ Thương mại và Công nghiệp Vương quốc Anh.

Giải thích ý nghĩa của DTI

DTI có nghĩa “UK Department of Trade and Industry”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Thương mại và Công nghiệp Vương quốc Anh”.