DTIC là gì? Nghĩa của từ dtic

DTIC là gì?

DTIC“Defense Technical Information Center” trong tiếng Anh.

DTIC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DTIC“Defense Technical Information Center”.

Defense Technical Information Center: Trung tâm Thông tin Kỹ thuật Quốc phòng.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của DTIC

DTIC có nghĩa “Defense Technical Information Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Thông tin Kỹ thuật Quốc phòng”.