ĐTLA là gì? Nghĩa của từ đtla

ĐTLA là gì?

ĐTLA“Đồng tính luyến ái” trong tiếng Việt.

ĐTLA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐTLA“Đồng tính luyến ái”.

Đồng tính luyến ái.

Giải thích ý nghĩa của ĐTLA

ĐTLA có nghĩa “Đồng tính luyến ái” trong tiếng Việt.