DTLOMS là gì? Nghĩa của từ dtloms

DTLOMS là gì?

DTLOMS“Doctrine, Training, Leader development, Organization, Materiel, and Soldier” trong tiếng Anh.

DTLOMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DTLOMS“Doctrine, Training, Leader development, Organization, Materiel, and Soldier”.

Doctrine, Training, Leader development, Organization, Materiel, and Soldier: Học thuyết, Đào tạo, Phát triển nhà lãnh đạo, Tổ chức, Vật chất và Người lính.

Giải thích ý nghĩa của DTLOMS

DTLOMS có nghĩa “Doctrine, Training, Leader development, Organization, Materiel, and Soldier”, dịch sang tiếng Việt là “Học thuyết, Đào tạo, Phát triển nhà lãnh đạo, Tổ chức, Vật chất và Người lính”.