ĐTLT là gì? Nghĩa của từ đtlt

ĐTLT là gì?

ĐTLT“Đào tạo liên thông” trong tiếng Việt.

ĐTLT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐTLT“Đào tạo liên thông”.

Đào tạo liên thông.

Giải thích ý nghĩa của ĐTLT

ĐTLT có nghĩa “Đào tạo liên thông” trong tiếng Việt.