ĐTNN là gì? Nghĩa của từ đtnn

ĐTNN là gì?

ĐTNN“Đầu tư nước ngoài” trong tiếng Việt.

ĐTNN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐTNN“Đầu tư nước ngoài”.

Đầu tư nước ngoài.

Giải thích ý nghĩa của ĐTNN

ĐTNN có nghĩa “Đầu tư nước ngoài” trong tiếng Việt.