DTOMLS là gì? Nghĩa của từ dtomls

DTOMLS là gì?

DTOMLS“Doctrine, Training, Organization, Materiel, Leader and Soldier” trong tiếng Anh.

DTOMLS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DTOMLS“Doctrine, Training, Organization, Materiel, Leader and Soldier”.

Doctrine, Training, Organization, Materiel, Leader and Soldier: Học thuyết, Đào tạo, Tổ chức, Vật chất, Lãnh đạo và Chiến sĩ.

Giải thích ý nghĩa của DTOMLS

DTOMLS có nghĩa “Doctrine, Training, Organization, Materiel, Leader and Soldier”, dịch sang tiếng Việt là “Học thuyết, Đào tạo, Tổ chức, Vật chất, Lãnh đạo và Chiến sĩ”.