DTQG là gì? Nghĩa của từ dtqg

DTQG là gì?

DTQG“Đội tuyển quốc gia” trong tiếng Việt.

DTQG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DTQG“Đội tuyển quốc gia”.

Đội tuyển quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của DTQG

DTQG có nghĩa “Đội tuyển quốc gia” trong tiếng Việt.