ĐTQG là gì? Nghĩa của từ đtqg

ĐTQG là gì?

ĐTQG“Đội tuyển quốc gia” trong tiếng Việt.

ĐTQG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐTQG“Đội tuyển quốc gia”.

Đội tuyển quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của ĐTQG

ĐTQG có nghĩa “Đội tuyển quốc gia” trong tiếng Việt.