ĐTTX là gì? Nghĩa của từ đttx

ĐTTX là gì?

ĐTTX“Đào tạo từ xa” trong tiếng Việt.

ĐTTX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐTTX“Đào tạo từ xa”.

Đào tạo từ xa.

Giải thích ý nghĩa của ĐTTX

ĐTTX có nghĩa “Đào tạo từ xa” trong tiếng Việt.