ĐTTXQM là gì? Nghĩa của từ đttxqm

ĐTTXQM là gì?

ĐTTXQM“Đào tạo từ xa qua mạng” trong tiếng Việt.

ĐTTXQM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐTTXQM“Đào tạo từ xa qua mạng”.

Đào tạo từ xa qua mạng.

Giải thích ý nghĩa của ĐTTXQM

ĐTTXQM có nghĩa “Đào tạo từ xa qua mạng” trong tiếng Việt.