ĐTV là gì? Nghĩa của từ đtv

ĐTV là gì?

ĐTV“Điều tra viên” trong tiếng Việt.

ĐTV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐTV“Điều tra viên”.

Điều tra viên.

Giải thích ý nghĩa của ĐTV

ĐTV có nghĩa “Điều tra viên” trong tiếng Việt.