ĐTVHD là gì? Nghĩa của từ đtvhd

ĐTVHD là gì?

ĐTVHD“Động thực vật hoang dã” trong tiếng Việt.

ĐTVHD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐTVHD“Động thực vật hoang dã”.

Động thực vật hoang dã.

Giải thích ý nghĩa của ĐTVHD

ĐTVHD có nghĩa “Động thực vật hoang dã” trong tiếng Việt.