ĐTVN là gì? Nghĩa của từ đtvn

ĐTVN là gì?

ĐTVN“Đội tuyển Việt Nam” trong tiếng Việt.

ĐTVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐTVN“Đội tuyển Việt Nam”.

Đội tuyển Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của ĐTVN

ĐTVN có nghĩa “Đội tuyển Việt Nam” trong tiếng Việt.