ĐTXDCB là gì? Nghĩa của từ đtxdcb

ĐTXDCB là gì?

ĐTXDCB“Đầu tư xây dựng cơ bản” trong tiếng Việt.

ĐTXDCB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐTXDCB“Đầu tư xây dựng cơ bản”.

Đầu tư xây dựng cơ bản.

Giải thích ý nghĩa của ĐTXDCB

ĐTXDCB có nghĩa “Đầu tư xây dựng cơ bản” trong tiếng Việt.