DUOS là gì? Nghĩa của từ duos

DUOS là gì?

DUOS“Distribution Use Of System” trong tiếng Anh.

DUOS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DUOS“Distribution Use Of System”.

Distribution Use Of System: Phân phối sử dụng hệ thống.
Đề cập đến việc phân phối khi sử dụng một hệ thống nào đó.

Một số kiểu DUOS viết tắt khác:

Duos: Sự kết nối đôi giữa người hoặc vật.
Số nhiều của từ duo (đôi, cặp) thường dùng nhiều trong lĩnh vực giải trí âm nhạc hoặc trong tên các sản phẩm.

Giải thích ý nghĩa của DUOS

DUOS có nghĩa “Distribution Use Of System”, dịch sang tiếng Việt là “Phân phối sử dụng hệ thống”.