ĐV là gì? Nghĩa của từ đv

ĐV là gì?

ĐV“Đoàn viên” trong tiếng Việt.

ĐV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐV“Đoàn viên”.

Đoàn viên.

Một số kiểu ĐV viết tắt khác:

Đơn vị.

Giải thích ý nghĩa của ĐV

ĐV có nghĩa “Đoàn viên” trong tiếng Việt.