ĐVHT là gì? Nghĩa của từ đvht

ĐVHT là gì?

ĐVHT“Đơn vị học trình” trong tiếng Việt.

ĐVHT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐVHT“Đơn vị học trình”.

Đơn vị học trình.

Giải thích ý nghĩa của ĐVHT

ĐVHT có nghĩa “Đơn vị học trình” trong tiếng Việt.