DVP là gì? Nghĩa của từ dvp

DVP là gì?

DVP“Delivery Versus Payment” trong tiếng Anh.

DVP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DVP“Delivery Versus Payment”.

Delivery Versus Payment: Giao hàng so với thanh toán.

Một số kiểu DVP viết tắt khác:

Decessit vita patris: Decessit vita patris.
dvp, tiếng Latinh: "qua đời trong cuộc đời của người cha".

Giải thích ý nghĩa của DVP

DVP có nghĩa “Delivery Versus Payment”, dịch sang tiếng Việt là “Giao hàng so với thanh toán”.