DVTMCM là gì? Nghĩa của từ dvtmcm

DVTMCM là gì?

DVTMCM“Dịch vụ thương mại Cà Mau” trong tiếng Việt.

DVTMCM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DVTMCM“Dịch vụ thương mại Cà Mau”.

Dịch vụ thương mại Cà Mau.

Giải thích ý nghĩa của DVTMCM

DVTMCM có nghĩa “Dịch vụ thương mại Cà Mau” trong tiếng Việt.