ĐVTN là gì? Nghĩa của từ đvtn

ĐVTN là gì?

ĐVTN“Đoàn viên thanh niên” trong tiếng Việt.

ĐVTN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐVTN“Đoàn viên thanh niên”.

Đoàn viên thanh niên.

Giải thích ý nghĩa của ĐVTN

ĐVTN có nghĩa “Đoàn viên thanh niên” trong tiếng Việt.