DVTT là gì? Nghĩa của từ dvtt

DVTT là gì?

DVTT“Dịch vụ trực tuyến” trong tiếng Việt.

DVTT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DVTT“Dịch vụ trực tuyến”.

Dịch vụ trực tuyến.

Một số kiểu DVTT viết tắt khác:

Dịch vụ thông tin.

Giải thích ý nghĩa của DVTT

DVTT có nghĩa “Dịch vụ trực tuyến” trong tiếng Việt.