ĐVTTN là gì? Nghĩa của từ đvttn

ĐVTTN là gì?

ĐVTTN“Đoàn viên thanh thiếu nhi” trong tiếng Việt.

ĐVTTN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐVTTN“Đoàn viên thanh thiếu nhi”.

Đoàn viên thanh thiếu nhi.

Giải thích ý nghĩa của ĐVTTN

ĐVTTN có nghĩa “Đoàn viên thanh thiếu nhi” trong tiếng Việt.