DVU là gì? Nghĩa của từ dvu

DVU là gì?

DVU“Decessit vita uxoris” trong tiếng Anh.

DVU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DVU“Decessit vita uxoris”.

Decessit vita uxoris: Decessit vita uxoris.
dvu, tiếng Latinh: "chết trong cuộc đời của người phối ngẫu".

Giải thích ý nghĩa của DVU

DVU có nghĩa “Decessit vita uxoris”, dịch sang tiếng Việt là “Decessit vita uxoris”.