ĐVƯT là gì? Nghĩa của từ đvưt

ĐVƯT là gì?

ĐVƯT“Đoàn viên ưu tú” trong tiếng Việt.

ĐVƯT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐVƯT“Đoàn viên ưu tú”.

Đoàn viên ưu tú.

Giải thích ý nghĩa của ĐVƯT

ĐVƯT có nghĩa “Đoàn viên ưu tú” trong tiếng Việt.