DVVL là gì? Nghĩa của từ dvvl

DVVL là gì?

DVVL“Dịch vụ việc làm” trong tiếng Việt.

DVVL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DVVL“Dịch vụ việc làm”.

Dịch vụ việc làm.

Giải thích ý nghĩa của DVVL

DVVL có nghĩa “Dịch vụ việc làm” trong tiếng Việt.