DXA là gì? Nghĩa của từ dxa

DXA là gì?

DXA“Dual-energy X-ray Absorptiometry” trong tiếng Anh.

DXA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DXA“Dual-energy X-ray Absorptiometry”.

Dual-energy X-ray Absorptiometry: Phép đo hấp thụ tia X năng lượng kép.

Giải thích ý nghĩa của DXA

DXA có nghĩa “Dual-energy X-ray Absorptiometry”, dịch sang tiếng Việt là “Phép đo hấp thụ tia X năng lượng kép”.