DXM là gì? Nghĩa của từ dxm

DXM là gì?

DXM“DeXtroMethorphan” trong tiếng Anh.

DXM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DXM“DeXtroMethorphan”.

DeXtroMethorphan: DeXtroMethorphan.

Giải thích ý nghĩa của DXM

DXM có nghĩa “DeXtroMethorphan”, dịch sang tiếng Việt là “DeXtroMethorphan”.