E.G. là gì? Nghĩa của từ e.g.

E.G. là gì?

E.G.“Exempli gratia” trong tiếng Anh.

E.G. là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng E.G.“Exempli gratia”.

Exempli gratia: Exempli gratia.
tiếng Latinh, "ví dụ", "ví dụ".

Giải thích ý nghĩa của E.G.

E.G. có nghĩa “Exempli gratia”, dịch sang tiếng Việt là “Exempli gratia”.