EBPP là gì? Nghĩa của từ ebpp

EBPP là gì?

EBPP“Electronic Bill Payment and Presentment” trong tiếng Anh.

EBPP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EBPP“Electronic Bill Payment and Presentment”.

Electronic Bill Payment and Presentment: Thanh toán và xuất trình hóa đơn điện tử.

Giải thích ý nghĩa của EBPP

EBPP có nghĩa “Electronic Bill Payment and Presentment”, dịch sang tiếng Việt là “Thanh toán và xuất trình hóa đơn điện tử”.