EBT là gì? Nghĩa của từ ebt

EBT là gì?

EBT“Earnings Before Taxes” trong tiếng Anh.

EBT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EBT“Earnings Before Taxes”.

Earnings Before Taxes: Thu nhập trước thuế.

Một số kiểu EBT viết tắt khác:

Electronic Benefit Transfer: Chuyển quyền lợi điện tử.

Giải thích ý nghĩa của EBT

EBT có nghĩa “Earnings Before Taxes”, dịch sang tiếng Việt là “Thu nhập trước thuế”.