EC2 là gì? Nghĩa của từ ec2

EC2 là gì?

EC2“Amazon Elastic Compute Cloud” trong tiếng Anh.

EC2 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EC2“Amazon Elastic Compute Cloud”.

Amazon Elastic Compute Cloud: Amazon Elastic Compute Cloud.

Giải thích ý nghĩa của EC2

EC2 có nghĩa “Amazon Elastic Compute Cloud”, dịch sang tiếng Việt là “Amazon Elastic Compute Cloud”.