ECASS là gì? Nghĩa của từ ecass

ECASS là gì?

ECASS“European Centre for Analysis in the Social Sciences” trong tiếng Anh.

ECASS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ECASS“European Centre for Analysis in the Social Sciences”.

European Centre for Analysis in the Social Sciences: Trung tâm Phân tích Khoa học Xã hội Châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của ECASS

ECASS có nghĩa “European Centre for Analysis in the Social Sciences”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Phân tích Khoa học Xã hội Châu Âu”.