ECHR là gì? Nghĩa của từ echr

ECHR là gì?

ECHR“European Convention on Human Rights” trong tiếng Anh.

ECHR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ECHR“European Convention on Human Rights”.

European Convention on Human Rights: Công ước Châu Âu về Nhân quyền.

Giải thích ý nghĩa của ECHR

ECHR có nghĩa “European Convention on Human Rights”, dịch sang tiếng Việt là “Công ước Châu Âu về Nhân quyền”.