ECL là gì? Nghĩa của từ ecl

ECL là gì?

ECL“Emitter Coupled Logic” trong tiếng Anh.

ECL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ECL“Emitter Coupled Logic”.

Emitter Coupled Logic: Emitter Coupled Logic.
điện tử.

Giải thích ý nghĩa của ECL

ECL có nghĩa “Emitter Coupled Logic”, dịch sang tiếng Việt là “Emitter Coupled Logic”.