ECM là gì? Nghĩa của từ ecm

ECM là gì?

ECM“Electronic Counter-Measures” trong tiếng Anh.

ECM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ECM“Electronic Counter-Measures”.

Electronic Counter-Measures: Các biện pháp phản đối điện tử.

Một số kiểu ECM viết tắt khác:

Enterprise Content Management: Quản lý nội dung doanh nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của ECM

ECM có nghĩa “Electronic Counter-Measures”, dịch sang tiếng Việt là “Các biện pháp phản đối điện tử”.