ECOMMHR là gì? Nghĩa của từ ecommhr

ECOMMHR là gì?

ECOMMHR“European Commission on Human Rights” trong tiếng Anh.

ECOMMHR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ECOMMHR“European Commission on Human Rights”.

European Commission on Human Rights: Ủy ban Nhân quyền Châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của ECOMMHR

ECOMMHR có nghĩa “European Commission on Human Rights”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban Nhân quyền Châu Âu”.