ECPM là gì? Nghĩa của từ ecpm

ECPM là gì?

ECPM“European Christian Political Movement” trong tiếng Anh.

ECPM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ECPM“European Christian Political Movement”.

European Christian Political Movement: Phong trào chính trị Cơ đốc giáo Châu Âu.

Một số kiểu ECPM viết tắt khác:

Effective Cost Per Mille: Chi phí hiệu quả trên mỗi mille.
Thường được viết thành eCPM.

European School of Chemistry, Polymers and Materials: Trường Hóa học, Polyme và Vật liệu Châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của ECPM

ECPM có nghĩa “European Christian Political Movement”, dịch sang tiếng Việt là “Phong trào chính trị Cơ đốc giáo Châu Âu”.